تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان : Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان : Jonathan Tropper
 • ستارگان :Andrew Koji,Olivia Cheng,Jason Tobin
 • Fa
 • En
این سریال در زمان نبرد تانگ ها در شهر سانفرانسیسکو و در اواخر قرن 18 میلادی اتفاق می افتد و این سریال دنباله داستان السهم است که یک اعجوبه هنرهای رزمی با اصالت چینی است که به سانفرانسیسکو مهاجرت میکند و تبدیل به مزدور یکی از قویترین تانگ ها در محله ی چینی ها میشود و......
Set during the Tong Wars in the late 1800s, Ah Sahm, a martial arts prodigy originating from China to San Francisco, ends up becoming a hatchet man for the most powerful tong in Chinatown