تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
 • زبان :English,Cantonese محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz,John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Byron Mann,Li Jun Li
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.
مرداد ۷, ۱۳۹۸
 • زبان :English محصول :ایالات متحده آمریکا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Tony Krantz, John Wirth
 • ستارگان :Iko Uwais,Katheryn Winnick,Byron Mann
 • Fa
 • En
تان کای جین یک آشپز جوان چینی را در سان فرانسیسکوی امروزی دنبال می‌کند که گرفتار مافیای چینی ترایاد می‌شود که دنبال به دست آوردن قدرتی باستانی به نام وو زینگ هستند. پس از برخورد با یک روح عرفانی، کای به قاتل وو تبدیل می‌شود و از مهارت‌های هنرهای رزمی خودش برای پس گرفتن قدرت‌های ماورایی از پنج خلافکار امروزی که ممکن است دنیا را نابود کنند استفاده می‌کند و....
A warrior chosen as the latest and last Wu Assassin must search for the powers of an ancient triad and restore balance in San Francisco's Chinatown.