تبلیغات

تبلیغات

گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۸, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau,Álvaro Rico
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
 • زبان :Spanish محصول :اسپانیا
 • نویسنده :مشخص نشده ! کارگردان :Darío Madrona,Carlos Montero
 • ستارگان :María Pedraza,Itzan Escamilla,Miguel Bernardeau
 • Fa
 • En
مدرسه Las Encinas که از بهترین مدارس اسپانیا است که دانش آموزان نخبه در آن به تحصیل می پردازند ولی بعد از وقوع یک قتل، وضعیت برای دانش آموزان این مدرسه پیچیده می‌شود و......
Las Encinas is the most exclusive school in the country- where the Elite sends their children to study. In there, three working-class teens have just been admitted after an earthquake destroyed their school. The clash between those who have everything and those who have nothing to lose creates a perfect storm that ends in a murder. Who committed the crime?